ΤΑΛΚ Μ20

Ορυκτολογική σύσταση

Ταλκ 96%

Υπόλειμμα μαγνησίτη και χλωριωδών αλάτων.

Το προϊόν δεν περιέχει ανιχνεύσιμες ποσότητες ασβεστίου ορυκτού τύπου ούτε χαλαζία.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

MgO

31 %

SiO2

60 %

Al203

0,5 %

CaO

0,1 %

FeO σύνολο

2,2 %

Fe Οξύ διαλυτό 1 M HCl, 100 0C

0,2 %

CO2

0,8 %

H2O

4,8 %

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Απώλεια κατά την ανάφλεξη

DIN 51081, 1000 0C

5,6 %

Διαλυτότητα στο νερό

DIN ISO 787/3

0,1 %

Οξέα διαλυτά

3 %

pH

DIN ISO 787/9

9

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικό βάρος

DIN ISO 787/10

2750 kg/m3

Συμπιεσμένη πυκνότητα

ISO 787/11

490 kg/m3

Σκληρότητα (Mohs)

1

Δείκτης διάθλασης

1,57

Κωδικός προϊόντος: 03-02-002

Δείτε επίσης

Μενού